Privacy policy

Atelierartiforte.com is onderdeel van Atelier Artiforte B.V., welke ingeschreven staat als onderneming bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder het nummer 82335214.

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze websites, waaronder de webshop op Atelierartiforte.com

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. In het kader van transparantie geven wij je ook informatie over de verwerking van andere gegevens dan persoonsgegevens.

Atelier Artiforte B.V. heeft te allen tijde het recht om, zonder enige aankondiging, de informatie op haar website(s) te wijzigen. Bij Atelier Artiforte B.V. wordt met zorg de website(s) geschreven en gevuld. Echter zal Atelier Artiforte B.V. nimmer instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren. Aansluitend op dit laatste punt, zal Atelier Artiforte B.V. dus niet aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat, dan wel dreigt te ontstaan door (in)correcte teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en/of overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren.

Het gebruik van alle informatie op de website(s) van Atelier Artiforte B.V. is voor eigen risico van de bezoeker, dan wel de gebruiker. De intellectuele eigendomsrechten van alle getoonde informatie en methodes op de website(s) van Atelier Artiforte B.V. liggen bij Atelier Artiforte B.V..

Het is de bezoeker en/of gebruiker van de website(s) van Atelier Artiforte B.V. niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Atelier Artiforte B.V. informatie te kopiëren, te verspreiden of te wijzigen op welke wijze dan ook.

Atelier Artiforte B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Atelier Artiforte B.V. over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Atelier Artiforte B.V. info@Atelierartiforte.com. Atelier Artiforte B.V. zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

 

Privacy

Artikel 1 Kennisgeving privacy beleid

1.1 Atelierartiforte.com verstrekt deze privacyverklaring om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door Atelierartiforte.com inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie.

1.2 Atelierartiforte.com respecteert en beschermt uw privacy. Atelierartiforte.com zet zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Nederlandse privacywetgeving wordt verwerkt, opgeslagen en beheerd. Onze website is zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen Atelierartiforte.com kunt bezoeken op Internet zonder uzelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.

1.3 Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking - het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; - een wettelijke verplichting na te komen; - om redenen van algemeen belang, of - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover - u de juistheid van de gegevens ontkent; - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; - we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of - tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

1.4 Atelierartiforte.com zal alle via deze website gesloten overeenkomsten en de daarvoor noodzakelijke gegevens standaard gedurende minimaal 7 jaar bewaren.

Artikel 2 Doel informatieverzameling

2.1 Mocht u ons persoonlijke informatie verstrekken (waarmee u kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met Atelierartiforte.com.

2.2 Atelierartiforte.com gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden. De door u verstrekte informatie gebruiken wij met name om u te helpen bij het voltooien van transacties, om het contact met u optimaal te laten verlopen, om u op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen, en om onze websites af te stemmen op uw behoeften. Creditcardnummers worden alleen gebruikt voor betaling en worden niet bewaard voor andere doeleinden.

2.3 Atelierartiforte.com zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij Atelierartiforte.com daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie van Atelierartiforte.com. Wij (Atelier Artiforte BV) delen uw gegevens met zakenpartners die in naam van Atelierartiforte.com handelen in de hierboven beschreven doeleinden met uw toestemming. Deze zakenpartners hanteren hetzelfde privacy beleid ten aanzien van de behandeling van deze informatie en zijn gebonden aan de overeenkomsten met betrekking tot vertrouwelijke behandeling.

2.4 Atelierartiforte.com zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals in lid 1, 2 en 3 is beschreven, zonder u van tevoren hierover in te lichten.

2.5 Gegevens die u online versterkt kunnen ook worden gecombineerd met gegevens die u verstrekt wanneer u zich laat registreren als eigenaar van Atelierartiforte.com-producten.

2.6 De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die u verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons - dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor: a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen; b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien; c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden; d) Benaderen van consumenten voor (direct) marketingdoeleinden.

Artikel 3 Koppeling websites aan derden

3.1 Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u Atelierartiforte.com. Atelierartiforte.com heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door Atelierartiforte.com bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

Artikel 4 Veiligheid

4.1 Atelierartiforte.com doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, heeft Atelierartiforte.com fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken codering bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens, bijvoorbeeld creditcardgegevens.

Artikel 5 Verdenking misbruik

5.1 Atelierartiforte.com behoudt zich het recht voor om zowel proactief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat Atelierartiforte.com het recht heeft om alle informatie van en over een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Atelierartiforte.com heeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kan Atelierartiforte.com passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van de website van Atelierartiforte.com of aangifte bij de politie.

Artikel 6 Cookies en IP-adressen

6.1 Atelierartiforte.com kan bepaalde informatie verzamelen (bijvoorbeeld IP-gegevens en Cookies) met als enige doel een beter inzicht te krijgen in de wijze en mate van het gebruik van de diensten van Atelierartiforte.com, ten einde deze diensten te verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen van de inschrijvers in het algemeen.

6.2 De informatie door inschrijver opgegeven kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Alle persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd.

6.3 Om de privacy van inschrijvers te beschermen, zal alle informatie die via IP-gegevens en Cookies wordt verzameld, in principe algemeen en anoniem zijn, behoudens hetgeen bepaald in artikel 6. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een natuurlijke persoon te identificeren. Cookies worden in het algemeen gebruikt om onder andere wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U kunt uw browser zodanig instellen dat Cookies worden geweigerd. Het gebruik van de diensten van Atelierartiforte.com zal hierdoor wel nadelige gevolgen hebben. Het zal onder andere de mogelijkheid tot het verstrekken van gepersonifieerde informatie over het aanbod van Atelierartiforte.com bemoeilijken.

Artikel 7 Wijziging privacyverklaring

7.1 Atelierartiforte.com heeft het recht deze privacyverklaring aan te passen zonder nadere aankondiging. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op de website Atelierartiforte.com en inschrijvers zullen per e-mail hiervan op de hoogte worden gesteld. Atelierartiforte.com is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacyverklaring.

Artikel 8 Klachten

8.1 Indien de inschrijver van mening is dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van zijn gegevens, dient hij zich te wenden tot de directie van Atelierartiforte.com.

Artikel 9 Overgangs- en slotbepalingen

9.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is deze verklaring van kracht gedurende de gehele looptijd van de inschrijvingen.

Nieuwsbrief

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@Atelierartiforte.com of via een link in de nieuwsbrief.”

Betaalmethodes

Om u alle betaalopties aan te bieden en alle betalingen op een beveiligde manier te verwerken werken we samen met Mollie.com / Mollie payments.

Social Plugins

1.1 Google Analytics

De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IPanonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

1.2 Tracking Tools

Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij gebruik van de volgende webanalyse-tools GA Audiences, IP Mappers en Hotjar, aangeboden door Google, Tag Trek en Hotjar Ltd. De cookies van GA Audiences, IP Mappers en Hotjar stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s van onze website het vaakst worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt door ons niet gebruikt om u, als persoon, te identificeren .

 

Cookies

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat op je harde schijf is geplaatst door een webserver. Het is eigenlijk een soort identificatiebewijs dat helpt de ene van de andere gebruiker te onderscheiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die je de cookie heeft verschaft.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Cookies hebben verschillende functies, die kunnen worden onderscheiden in drie categorieën: functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies. Functionele cookies zijn cookies die benodigd zijn om de website te laten functioneren.Hierbij valt te denken aan cookies die onthouden welke taalinstelling je hebt gekozen en cookies die onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Analytische cookies worden onder andere gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, bijvoorbeeld door bezoekersstatistieken te registreren. Veelal wordt hiervoor gebruik gemaakt van Google Analytics. Tracking cookies zijn cookies die je surfgedrag op een website registreren, zodat een profiel van jou kan worden samengesteld op basis waarvan voor jou relevante informatie – zoals bijvoorbeeld advertenties - getoond kan worden.

Zelf bepalen welke cookies je accepteert

Je kunt in de meeste gevallen je browser opdracht geven om alle cookies te accepteren of om je te waarschuwen als er een cookie wordt aangeboden. Je kunt dan zelf bepalen of je de cookie accepteert of niet. Voor de specifieke instellingen verwijzen wij je graag naar de handleiding van je browser, meestal te vinden onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Voorbeeld Google Chrome:

Klik op het Chrome-menu op de browserwerkbalk.
Selecteer Instellingen.
Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.
Klik in het gedeelte 'Privacy' op de knop Instellingen voor inhoud.
In het gedeelte 'Cookies' kunt u de cookie-instellingen wijzigen.

Voorbeeld Internet Explorer 11.0:

Klik in het menu Extra op Internetopties
Klik op het tabblad Privacy
Nu kun je instellen of cookies toegestaan, geselecteerd of geblokkeerd moeten worden.
Met OK bevestig je de instelling

Voorbeeld Firefox:

Klik op de menuknop en kies Opties
Klik op het paneel Privacy
Nu kun je instellen of cookies moeten worden geaccepteerd en hoelang je deze cookies wilt bewaren. Tevens kun je uitzonderingen toevoegen en websites aangeven, die altijd of nooit cookies mogen gebruiken.
Met OK bevestig je de instellingen

Alleen met behulp van cookies kun je compleet gebruikmaken van een paar interessante functies op de website. Als je bijvoorbeeld een artikel in het winkelwagentje legt, leest onze server de code uit de cookie en onthoudt zo, dat het artikel in je winkelwagentje hoort. Als je na jouw shopping tour bij Atelier Artiforte andere websites bezoekt en daarna terugkomt op onze website, ligt het artikel nog in je winkelwagentje. Deze service is alleen met behulp van cookies mogelijk. Wij adviseren daarom om het toestaan van cookies ingeschakeld te laten.

Hoe gebruikt Atelier Artiforte cookies?

Door middel van cookies verzamelt Atelier Artiforte informatie over gebruikers van de website, met als doel om in een efficiënte, betekenisvolle en gepersonaliseerde winkelervaring te voorzien. Atelier Artiforte gebruikt cookies onder andere om:

 • gebruikers en machtigingen van gebruikers te herkennen;
 • gebruikersvoorkeuren en instellingen te onthouden;
 • artikelen te selecteren en te kopen op de website en om surfactiviteiten en -aankopen vast te leggen;  
 • sessies van de gebruiker aanvullend te beveiligen en om sessies binnen de website te beheren;
  • gepersonaliseerde content en advertenties te tonen en je te waarschuwen over nieuwe informatie, artikelen en services;
  • relevante advertenties te tonen op partnersites;
  • koppelingen mogelijk te maken met sociale media zoals Twitter, Facebook en YouTube en daaraan gerelateerde advertentieservices;
  • op algemene en functionele analyses uit te voeren met betrekking tot het gebruik van de website;
  • statistieken over bezoek(ers) te verzamelen, analyseren en beheren;
  • de technische staat van de website te monitoren en om de website te optimaliseren.

Bij het verzamelen, opslaan en gebruiken van je gegevens neemt Atelier Artiforte te allen tijde haar Privacy Policy in acht. De Privacy Policy van Atelier Artiforte vind je hier.

Binnen de website van Atelier Artiforte bevinden zich ook functies die buiten het domein van Atelier Artiforte vallen en in het domein van derden vallen. Een aantal voorbeelden zijn: youtube filmpjes en facebook. Vanuit deze derden domeinen kunnen ook cookies worden geplaatst, welke buiten het beheer van Atelier Artiforte vallen.

Webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Van welke cookies maakt Atelier Artiforte gebruik?

Google Analytics

Namen: _ga, _gac_UA-*, _gid

Type: analytisch/tracking

Doel: Op sommige van onze websites en pagina's maken we gebruik van Google Analytics om statistische gegevens te verzamelen. Deze cookie stelt ons in staat om beter te begrijpen wat er op onze website gebeurt en of je al eerder op onze website bent geweest.

Vervaldatum: 2 jaar

 

 

 

Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of Atelierartiforte.com kunt u terecht bij info@Atelierartiforte.com

Our website uses cookies to ensure you the best web experience. By using our website you agree to our privacy policy and the use of cookies. Read more